WMSD - Worldwide mollusc species DB Bagni Liggia

Class: BIVALVIA
--- Taxon Tree: PALAEOHETERODONTA [Subclass] - TRIGONIIDA [Order] - MEGATRIGONIOIDEA [Superfamily]
------ Family: PTEROTRIGONIIDAE van Hoepen, 1929 † (Sea) (FOSSIL)
DB counters: Genus=29, Subgenus=2, Species=91, Subspecies=3 ( 7 Species and 2 Subspecies have images)

« Previous 1 2 3 Next »


7332000335Oistotrigonia
alekseitschiki
(FOSSIL)
(Saveliev, 1958 †)
7332000153Pterotrigonia
aliformis
(FOSSIL)
(Parkinson †)
7332000506Pterotrigonia
aliformis
attenuata
(FOSSIL)
J. Lycett, 1875 †
7332000946Oistotrigonia
asiatica
(FOSSIL)
(Saveliev, 1958) †
7332000356Rinetrigonia
australiensis
(FOSSIL)
(Cox, 1961 †)
7306000012Oistotrigonia
austronana
(FOSSIL)
J.D. Stilwell
& J.L. Gallagher, 2009 †
7332000357Rinetrigonia
baccifera
(FOSSIL)
(R.A. Philippi, 1899 †)
7332000327Acanthotrigonia
borgesi
(FOSSIL)
(Rennie, 1945 †)
7332000352Ptilotrigonia
bullennewtoni
(FOSSIL)
van Hoepen, 1929 †
7332000342Pisotrigonia
capricornia
(FOSSIL)
(Skwarko, 1963 †)
7332000328Acanthotrigonia
cazadoriana
(FOSSIL)
(R.O. Wilckens, 1907 †)
7332001005Linotrigonia
chongi
(FOSSIL)
A.M. Pérez & Reyes,
1983 †
7332001078Notoscabrotrigonia
coheni
(FOSSIL)
Leanza 1993 †
7332000336Oistotrigonia
convexa
(FOSSIL)
(Saveliev, 1958 †)
7306000009Pterotrigonia
cristata
(FOSSIL)
van Hoepen, 1929 †
7332000358Rinetrigonia
delafossei
(FOSSIL)
(C.É. Bayle & Coquand,
1851 †)
7332000337Oistotrigonia
dragunovi
(FOSSIL)
(Saveliev, 1958 †)
7332000523Pterotrigonia
etheridgi
(FOSSIL)
(Lycett) †
7332000216Linotrigonia
eufalensis
(FOSSIL)
(W.M. Gabb, 1860 †)
7306000008Scabrotrigonia
eufaulensis
(FOSSIL)
(W.M. Gabb, 1860 †)
7332000118Scabrotrigonia
eufaulensis
moorei
(FOSSIL)
(L.W. Stephenson, 1941 †)
7332000343Pisotrigonia
feruglioi
(FOSSIL)
(Pianitzky, 1938 †)
7332000494Pterotrigonia
flava
(FOSSIL)
Griffin & Valera, 2012 †
7332000359Rinetrigonia
ghuneriensis
(FOSSIL)
(Rudra & Bardhan, 2006 †)
7332000360Rinetrigonia
glaphyra
(FOSSIL)
(R.A. Philippi, 1899 †)
7306000002Acanthotrigonia
higoensis
(FOSSIL)
Tamura & Tashiro, 1967 †
7332000971Metacanthotrigonia
imanishii
(FOSSIL)
(Nakano, 1958) †
7332000350Pterotrigonia
jubata
(FOSSIL)
van Hoepen, 1929 †
7306000010Oistotrigonia
kitamurai
(FOSSIL)
Tashiro, 1988 †
7332000361Rinetrigonia
kitchini
(FOSSIL)
(Rudra & Bardhan, 2006 †)
7332000344Pisotrigonia
kraussi
(FOSSIL)
(Kitchin, 1908 †)
7332000581Gabbigonia
kuemmeli
(FOSSIL)
(Weller, 1907) †
7332000362Rinetrigonia
laevicosta
(FOSSIL)
(Cooper, 1989 †)
7332000950Oistotrigonia
lamarckii
(FOSSIL)
(Matheron, 1842) †
7332000353Ptilotrigonia
lauta
(FOSSIL)
van Hoepen, 1929 †
« Previous 1 2 3 Next »

Author: Claudio Galli - last updated: 26/ago/2017