WMSD - Worldwide mollusc species DB Bagni Liggia

Class: BIVALVIA
--- Taxon Tree: PTERIOMORPHIA [Subclass] - PECTINIDA [Order] - LEIOPECTINOIDEA [Superfamily]
------ Family: LEIOPECTINIDAE Krasilova, 1959 † (Sea)
------------ Genus: Leptochondria Bittner , 1891 †
--------------- Species: Leptochondria curtocardinalis (J.W. Hall & R.P. Whitfield, 1877 ) † - ID: 7661000006
Pakistan, Punjab, Sargodha 
FOSSIL
Mid Triassic
Map center:  N: 32° 42' 0'' E: 71° 47' 59''  - Grid: 5° - click to open
synonyms:
  • Monotis bregeri Girty, 1927 †
  • Monotis landerensis R.M. Branson, 1930 †
  • Monotis thaynesiana J.W. Hall & R.P. Whitfield, 1877 †
  • Leptochondria thaynesiana Girty, 1927 †
  • Suggested links:
    https://paleobiodb.org
    Please email your image to: Claudio Galli - last updated: 28/ago/2017